Projekt RPO - ,,Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK''

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje, że 29 maja 2017 roku Zarząd Spółki podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” realizowanego w partnerstwie siedmiu firm. Spółka pełni rolę lidera partnerstwa.

Całkowity koszt projektu wynosi 151,10 mln zł, dofinansowanie 83,36 mln zł wkład własny 39,2 mln zł.

Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do roku 2030). Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju w ramach przedsięwzięcia  na terenie Zakładu Zagospodarowania Opadów w Korczowie wybuduje instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kwaterę składowania odpadów, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne, zakupiony zostanie sprzęt pomocniczy: dwa samochody do przewozu kontenerów, dwie ładowarki, ciągnik z przyczepą, mobilna myjka do pojemników, zamiatarka chodnikowa, czyszczarka do powierzchni utwardzonych.

Całkowity koszt zadania 39,58 mln zł brutto, 31,97 mln zł netto, dofinansowanie 21,74 mln zł, wkład własny 10,23 mln zł (sfinansowany pożyczą z WFOŚiGW)

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Po zakończeniu inwestycji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie i uzyskaniu stosowanych pozwoleń będzie stanowił Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jedną z dwóch w Południowym Regionie Gospodarki Odpadami

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, a także wzrost poziomu wykorzystania odpadów na cele energetyczne.

Finansowanie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od wcześniejszego potwierdzenia przez Komisję Europejską wypełnienia warunkowości ex-ante dla Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (wstępne warunki skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu operacyjnego do realizacji - dot. aktualizacji wszystkich wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) zawierających plany inwestycyjne).