Stacja Uzdatniania Wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowany jest:

ul. Targowa 14 – ujęcie wody

ul. Krzeszowska 21 – oczyszczalnia ścieków

 

Zakład zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom miasta oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Ujęcie wody powstało na początku lat sześćdziesiątych (1959-1962) i jako najstarszy element w systemie wodociągowym ulegało ciągłej rozbudowie w zależności od bieżących potrzeb.

Wodociągi biłgorajskie dostarczają od 1959 r. wodę ujmowaną z ujęć głębinowych
z pokładów czwartorzędowych, odznaczających się dobrą jakością, zawierającą jedynie ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, które usuwane są w procesie technologicznym w zmodernizowanej w 2008 r. stacji uzdatniania wody (ul. Targowa). Uzdatniona woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Woda, z której korzystają mieszkańcy Biłgoraja jest wodą czystą, nie budzącą zastrzeżeń, co potwierdzają badania laboratoryjne wykonywane w zakładowym laboratorium jak też przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda surowa ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych z 10 studni zlokalizowanych
w zlewni rzeki Biała Łada, a następnie tłoczona jest siecią rurociągów do stacji uzdatniania wody, gdzie poddawana jest procesom oczyszczania i uzdatniania. Po oczyszczeniu i uzdatnieniu woda magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych, skąd za pomocą zestawu pompowego tłoczona jest przez blisko 200 km sieci rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi do 99% mieszkańców miasta. Podstawowym materiałem do budowy sieci wodociągowej jest PE i PVC, ponadto żeliwo, stal i azbest. Sieci wykonane z rur azbestowo-cementowych są sukcesywnie wymieniane. Struktura sieci wodociągowej w Biłgoraju jest mieszana, promieniowo-rozgałęźna. Głównym elementem systemu wodociągowego oprócz stacji uzdatniania wody jest główna magistrala wodociągowa
o średnicy 300 mm i długości 5,5 km biegnąca od ujęcia wody do południowych regionów miasta, wybudowana w latach 1981-1986.

Zakład rocznie dostarcza ponad 900 000 m3 wody. Praktycznie wszyscy odbiorcy są opomiarowani.

Spółka w latach 2007 – 2008 wykonała modernizację Stacji Uzdatniania Wody

( SUW ). Firma wykonawcza UNITEX w oparciu o wytyczne Inwestora wybudowała ciąg technologiczny uzdatniania wody bez potrzeby dozowania do niej jakichkolwiek związków chemicznych ( oczywiście poza etapem obowiązkowej dezynfekcji ).

  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody
  • Stacja uzdatniania wody