Informacje

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie zlokalizowany jest na terenie Gminy Biłgoraj, w odległości około 6 km od centrum miasta Biłgoraj. Z trzech stron ZZO otaczają lasy a od strony zachodniej (w kierunku wsi Korczów) pola uprawne i łąki.

Teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest oświetlony, ogrodzony siatką metalową o wysokości 3,1 m, za którą znajduje się rów opaskowy, do ZZO doprowadzona jest energia elektryczna. W 2016 roku do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie doprowadzone zostało przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz wybudowany zbiornik przeciwpożarowy.

Powierzchnia całkowita Zakładu Zagospodarowani Odpadów to 9,71 ha, na tym obszarze zlokalizowane są trzy kwatery do składowania odpadów. Pierwsza o powierzchni 2,16 ha jest już zrekultywowana, była ona eksploatowana od 1985 r. do 2005 r.
Kwatera druga o powierzchni 1,32 ha eksploatowana jest od 2006 r. do chwili obecnej posiada uszczelnienie syntetyczno – mineralne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. W grudniu 2016 r. została zakończona budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte o powierzchni 1,59 ha na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Po zamknięciu kwatery drugiej oraz uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego będzie ona użytkowana.

Bardzo ważnymi obiektami znajdującymi się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie są: sortownia zmieszanych odpadów opakowaniowych, w której następuje rozdzielenie poszczególnych surowców wtórnych i przygotowanie ich do transportu do firm zajmujących się ich recyklingiem oraz kompostownia odpadów ulegających biodegradacji oraz osadów ściekowych.

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie stale prowadzony jest monitoring. Dzięki niemu bada się osiadanie powierzchni składowiska, wielkość odpadu atmosferycznego, skład wód podziemnych, objętość i skład wód odciekowych, a także emisję i skład gazu składowiskowego.