Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bilgoraju w 2010 r. podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu p.n. : „Kompleksowy system gospodaki odpadami w ZZO Korczów – etap II”

Przyznane na realizację projektu środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest jednym z instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej o zasięgu regionalnym. 

Więcej o EFRR na: www.funduszestrukturalne.gov.pl 

Dofinansowanie projektu p.n.: „Kompleksowy system gospodaki odpadami w ZZO Korczów – etap II” zostało przyznane Beneficjentowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI Środodwisko i czysta energia, Działania 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Więcej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 na:www.rpo.lubelskie.pl 

Punkty informacyjne zlokalizowane na terenie Województwa Lubelskiego:

 1. Punkt Informacyjny w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  bezpłatna infolinia: 0 800 888 776, tel: 81 44 16 750
  e-mail: rpo@lubelskie.pldrr@lubelskie.pl
 2. Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
  adres: Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  tel: 82 5630208
  e-mail: chelm@lubelskie.pl
 3. Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
  adres: ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
  tel: 83 3435844
  e-mail: biala@lubelskie.pl
 4. Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
  adres: ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
  tel: 84 6380267
  e-mail: zamosc@lubelskie.pl
 5. Punkt Informacyjny w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  adres: ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
  e-mail: lawp@lubelskie.pl
 6. Punkt Informacyjny Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
  adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  infolinia: 0 800175151
  tel: 81 4416846, 81 4416865
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Punkty Informacyjne udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. 

Instytucje zajmujące się naborem wniosków:

 1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  tel: 81 4416738, fax: 81 4416740
  e-mail: drr@lubelskie.pl
 2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  adres: ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
  strona internetowa: www.lawp.eu


Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

www.lubelskie.pl 

Całkowita wartość projektu p.n. „Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów – etap II” wynosi – 8.806.445,48 PLN natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą –5 731 671,35 PLN.
 Dofinansowanie projektu ze środków europejskich stanowić będzie 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Beneficjenta stanowił będzie 25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

REALIZACJA PROJEKTU:

 • rozpoczęcie realizacji: 30-06-2010 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji: 31-12-2013 r.
 • zakończenie finansowe realizacji: 31-01-2014 r.