Technologia kompostowania

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Kompostownia zlokalizowana jest we wschodniej części działki o numerze geodezyjnym nr 1458/3, w miejscowości Korczów. W procesie kompostowania będą wykorzystywane: ustabilizowany osad z oczyszczalni ścieków, odpady kuchenne oraz odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji, pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów.

Wytwarzany w kompostowni nawóz wykorzystywany będzie w rolnictwie, ogrodnictwie i do procesów rekultywacji. Kompost nie odpowiadający wymaganiom - nie nadający się do wykorzystania - będzie odzyskiwany lub deponowany w II kwaterze składowiska odpadów.

Kompostowanie prowadzone będzie w technologii pryzm statycznych napowietrzanych poprzez przerzucanie mechaniczną przerzucarką.

Obszar na którym zlokalizowana jest kompostownia to 2325 m².

Charakterystyka rozwiązań technicznych i technologicznych

Projektowana wydajność instalacji wynosi łącznie 3420 m³/rok (w tym 1500 m³/rok odwodnionych osadów ściekowych i 400 m³ wyselekcjonowanych odpadów organicznych).

W organizacji procesu technologicznego kompostowania pryzmowego osadów ściekowych, biotony oraz odpadów zielonych z materiałem strukturalnym można wyszczególnić następujące etapy procesowe:

  • Przyjmowanie surowców kompostowych
  • Wstępna przeróbka surowców
  • Kontrola laboratoryjna surowców i ustalenie składu mieszanki kompostowej
  • Formowanie pryzmy startowej
  • Faza gorąca kompostowania
  • Przesiewanie surowego kompostu
  • Dojrzewanie kompostu
  • Kontrola laboratoryjna gotowego kompostu
  • Kontrolowana dystrybucja gotowego kompostu