Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

ul. Łąkowa 13 

23-400 Biłgoraj

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem mogą Państwo kontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
  2. przez e-mail: iod@pgkbilgoraj.pl
  3. telefonicznie: 84 688 18 52

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  Dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków i zadań zleconych przez inne instytucje.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia nw. celów:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

          a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

           b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego  lub do organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w            art.21 RODO.

10. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@pgkbilgoraj.pl.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

15. Decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

Pliki do pobrania: