Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

RPO Województwa Lubelskiego obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczynić do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wspiera następujące obszary działalności:

  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Infrastruktura ekonomiczna
  • Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
  • Społeczeństwo informatyczne
  • Transport
  • Środowisko i czysta energia
  • Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
  • Infrastruktura społeczna

Procedurę dotyczącą naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego określa Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z Instrukcją wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy poddawane są ocenie formalnej w oparciu o kryteria brzegowe (dopuszczające) i kryteria poprawności.