Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA”

PSZOK LamusowniaPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Krzeszowskiej 65B w Biłgoraju. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Biłgoraj mogą bezpłatnie dostarczyć własnym transportem odpady selektywnie zbierane, powstające w gospodarstwach domowych takie jak:

 
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, komputery, itp.);
 • zużyte opony;
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło opakowaniowe;
 • gruz budowlany;
 • metale, puszki aluminiowe, stalowe;
 • baterie i akumulatory;
 • wielkogabarytowe ( stare meble, dywany, drewno);
 • popiół;
 • odzież;
 • szkło okienne;
 • styropian
 • odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalnik, detergenty, środki ochrony roślin i oleje przepracowane);
 • odpady zielone (trawa i liście).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
od wtorku do piątku w godzinach: 10.00 – 18.00
oraz w soboty w godzinach: 7.00 – 15.00

Więcej informacji można uzyskać pod numer telefonu 84 686 54 10.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Krzeszowskiej 65 B w Biłgoraju.
 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:
  • od wtorku do piątku w godz. 10.00 do 18.00
  • w soboty w godz. 7.00 do 15.00
 3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą być dostarczone odpady zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez osoby prywatne z terenu Miasta Biłgoraj oraz Gminy Biłgoraj.
 4. Odpady dostarczane przez osoby prywatne przyjmowane będą nieodpłatnie.
 5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:
  • papier i tektura;
  • tworzywa sztuczne;
  • szkło opakowaniowe;
  • gruz budowlany;
  • metale, puszki aluminiowe, stalowe;
  • baterie i akumulatory;
  • wielkogabarytowe ( stare meble, dywany, drewno);
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, komputery, itp.)
  • świetlówki;
  • odzież;
  • szkło okienne;
  • odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalnik, detergenty,
  • środki ochrony roślin i oleje przepracowane);
  • odpady zielone (trawa i liście).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • odpady od osób prywatnych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

Zasady przyjmowanie odpadów:

 • dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie ze wskazaniem obsługi;
 • gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem i rozładowany przez przekazującego w miejscu wskazanym przez obsługę;
 • odpady niebezpieczne w postaci płynnej muszą być przekazane w szczelnych zamkniętych opakowaniach z podaną nazwą zawartości;
 • odpady mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Podczas przebywania na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.

 • PSZOK Lamusownia