Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Ścieki sanitarne oczyszczane są w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków usytuowanej przy ul. Krzeszowskiej 21 w Biłgoraju.

            W grudniu 1998 roku przekazano do eksploatacji ciąg ściekowy oczyszczalni ścieków, w ciągu doby może przyjąć średnio 5500 m3 ścieków – maksymalnie 8.000 m3.  Obecnie oczyszczalnia przyjmuje średnio 4.300 – 4.800 m3 ścieków/ dobę.

            W latach 2005-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono modernizację oczyszczalni polegającą na budowie obiektów gospodarki osadowo-gazowej.

            W 2015 r. nastąpił wzrost ilości przyjętych ścieków do oczyszczalni, a to głównie z powodu oddania do użytku kanalizacji sanitarnej w Gminie Biłgoraj: Hedwiżyn, Korczów, Okrągłe, Sól, Kol. Dąbrowica i Dąbrowica, Gromada, Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody skąd ścieki przepompowywane są do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju i sukcesywne podłączanie się nowych dostawców ścieków z terenu miasta i gminy.

            Oczyszczalnia spełnia europejskie standardy w zakresie oczyszczania ścieków, co wpływa zdecydowanie na ochronę środowiska naturalnego w  mieście, wymaga ona jednak modernizacji bowiem wskutek upływu lat następuje zużycie eksploatacyjne.

            Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do odbiornika ważne do 30 czerwca 2024 r.

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako beneficjent i wnioskodawca ukończyło w 2010 r. projekt pn.: „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju”. Dzięki realizacji tego projektu poziom skanalizowania miasta wzrósł do 96 % ,co bezpośrednio przyczyniło się do ochrony i poprawy czystości wód podziemnych i powierzchniowych naszego regionu. Po zrealizowaniu ww. inwestycji długość sieci kanalizacji sanitarnej osiągnęła ok. 90 km.

            Zakład dostarcza wodę do prawie 4 000 budynków indywidualnych i zbiorowego zamieszkania, z tego podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej ponad 3 500 odbiorców.

            W latach 2012 –2014 r. Spółka zrealizowała 3 etapy projektu z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej . Kwota dofinansowania wynosiła 75 % kosztów kwalifikowanych, w tym 45 % dotacja, 30 % pożyczka preferencyjna ( dla Spółki)  oprocentowana 3,5% w skali roku.

            Wkład własny właściciela posesji stanowił 25% kosztów poniesionych na wykonanie podłączenia. Łącznie Spółka w ramach tego projektu zrealizowała 234 podłączenia.

            W roku 2014 PGK Sp.zo.o. w Biłgoraju zrealizowało projekt pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju” dofinansowany z POIiŚ, który pozwolił osiągnąć skanalizowanie miasta na poziomie ponad 97%. Realizacja finansowanych ze środków własnych Spółki inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2016 na ul. Krzeszowskiej, ul. Jagodowej, ul. Morelowej, ul. Wiśniowej, ul. Szymborskiej, ul. Błękitnej i ul. Tęczowej oraz ul. Sitarskiej z włączeniem do ul. Kolberga pozwoliła osiągnąć wartość ponad 98% skanalizowania miasta.

           Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyposażony jest w niezbędny sprzęt do usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a nasi pracownicy pełnią dyżury pogotowia domowego, aby móc sprawnie i szybko reagować na powstałe awarie sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Tel .do zgłaszania awarii

994 –pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne lub 84 688 01 94

84 688 18 15 – zakład wodociągów

84 688 18 16 –zakład kanalizacji

  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj
  • Oczyszczalnia ścieków Biłgoraj