Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Biłgoraju, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pgkbilgoraj.pl/

Data publikacji strony internetowej 30.06.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 05.05.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),
  • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersja kontrastowa,
  • możliwość zmiany koloru tekstu i koloru tła,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wersja mobilna strony
  • nawigacja z poziomu klawiatury
  • jest w pełni zgodna ze standardami WCAG 2.0

Niniejsze oświadczenie sporządzono 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Buszko, e- mail: abuszko@pgkbilgoraj.pl. Kontaktować można także dzwoniąc na numer telefonu 84 6882914.Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju – budynek główny –  ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj

Budynek jest w trakcie prac budowlanych polegających na modernizacji, w tym dostosowaniu stref wejściowych do wymogów związanych z dostępnością.

Do budynku dla osób niepełnosprawnych prowadzi:

- wejście boczne znajduje się od strony północnej obiektu.  Do wejścia prowadzą schody (2 stopnie) oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych  z barierką umożliwiająca podtrzymanie się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, którego szerokość zapewnia dostępność przejazdu do pomieszczeń biurowych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku PGK Sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wejścia ewakuacyjne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i prawidłowo oznakowane.

W ramach modernizacji Spółka wyznaczy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.