„Kompleksowy system gospodaki odpadami w ZZO Korczów – etap II”

Projekt pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013. 

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 zostala podpisana w dniu 02.08.2010 r. 

Beneficjentem projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju.

Inwestycja składa się z trzech głównych zadań:

 1. Budowa kompostowni pryzmowej z wyposażeniem w niezbędne maszyny i urządzenia.
 2. Rekultywacja zapełnionej odpadami tzw. „starej kwatery” (kwatera I) składowiska odpadów w Korczowie.
 3. Zakup samochodu specjalistycznego o wysokim zgniocie do transportu odpadów biodegradowalnych.


Podstawowym celem Inwestycji pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II” jest zmniejszenie ilości gromadzonych na składowisku odpadów biodegradowalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe i tym samym spełnienie wymagań przepisów Unii Europejskiej i krajowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

Budowa kompostowni pozwoli na:

 • redukcję odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania,
 • pozyskanie wysokiej jakości nawozu,
 • prowadzenie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi sytemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów, w tym w szczególności odpadów biodegradowalnych,
 • optymalne wykorzystanie pojemności istniejącego składowiska (kwatera II) w celu maksymalnego wydłużenia okresu jego eksploatacji,


Rekultywacja kwatery I składowiska odpadów pozwoli na:

 • ukształtowanie czaszy kwatery i wkomponowanie jej w otaczający krajobraz,
 • wyeliminowanie dopływu wód opadowych i roztopowych w głąb składowiska, co uniemożliwi wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach i przenikanie ich do środowiska gruntowo-wodnego,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się w powietrzu gazu ze składowiska,
 • zabezpieczenie otaczającego terenu przed roznoszeniem pyłów, bakterii chorobotwórczych, grzybów,
 • ograniczenie szkodliwego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego na środowisko.


Zakup samochodu specjalistycznego o wysokim zgniocie do transportu odpadów biodegradowalnych

 • Projekt zakłada zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarki o wysokim zgniocie, pojemności zabudowy 16 m³ z tylnym załadunkiem do transportu odpadów gromadzonych w pojemnikach od 80 - 1100 litrów.


Równolegle do prowadzonych robót budowlanych realizowany jest nadzór inwestorski.
Od początku realizacji projektu prowadzone są działania informacyjno - promocyjne.
Łączna wartość projektu 8 806 445,48 zł brutto a wysokość dofinansowania 4 298 753,51 zł.