O Zakładzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju zajmuje się administrowaniem nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Biłgoraj o ogólnej powierzchni użytkowej 41511,58 m2, w tym powierzchni użytkowej mieszkań 38799,06 m2. W administrowanych budynkach znajduje się 799 mieszkań w tym własnościowych 465 wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Spółka administruje nieruchomościami 34 Wspólnot Mieszkaniowych jako samodzielnych podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych z zarządami umów o administrowanie oraz 15 budynkami komunalnymi na podstawie umowy o administrowanie zawartej z Gminą Miasto Biłgoraj.

Zakład realizuje czynności zarządzania nieruchomościami pod bezpośrednim nadzorem licencjonowanego zarządcy nieruchomościami.

Naszą firmę tworzy odpowiedni zespół ludzi, których doświadczenie i wykształcenie gwarantują fachową i rzetelną obsługę. Aby naszym klientom zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz komfort współpracy z nami, każdą nieruchomością zajmują się konkretni pracownicy firmy PGK Sp. z o.o., którzy są znani mieszkańcom. Stały nadzór pracowników pozwala na profesjonalną obsługę nieruchomości z uwagi na fakt szczegółowego zapoznania się ze specyfiką budynku, sugestiami mieszkańców itp.

Wykształcenie pracowników oraz osób zatrudnionych w naszej firmie oraz doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami gwarantują, że nieruchomości przez nas zarządzane mają dobrego i solidnego gospodarza. Nasze przedsiębiorstwo jest zorganizowane w taki sposób, aby ilość budynków pozostających pod opieką administratora pozwalała zachować wysoką jakość obsługi.

Ponadto staramy się wykorzystać skalę wielkości przedsiębiorstwa w sytuacjach negocjowania cen i warunków współpracy.

Opiekę nad nieruchomością zawsze sprawuje:

administrator - ma obowiązek bezpośredniego kontaktu i obecności na terenie obiektu, koordynuje działania związane z funkcjonowaniem wspólnoty;

pracownicy działu księgowo – rozliczeniowego - prowadzą rozrachunki wspólnoty z dostawcami usług, wewnętrzne konta właścicieli lokali oraz wewnętrzne rozliczenia dotyczące między innymi ustalania cen mediów;

pracownicy działu technicznego współpracują z administratorami między innymi w zakresie: przeglądów bieżących nieruchomości oraz rocznych i pięcioletnich, w zakresie organizacji prac remontowych, prowadzą książki obiektu budowlanego, odbierają i weryfikują dokumentację techniczną; konserwatorzy wykonują drobne naprawy;

prezesi firmy - którzy nadzorują czynności pracowników poszczególnych działów,

Oferujemy Państwu:

 • naszą wiedzę, profesjonalizm, doświadczenie
 • współpracę z wykwalifikowanymi pracownikami regularnie podnoszącymi swe umiejętności,
 • opiekę prawną w zakresie bieżącego zarządzania,
 • egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • czytelne zaliczki na poczet utrzymania lokali,
 • rzetelne rozliczenia,
 • przejrzystą księgowość,
 • pozycję na rynku pozwalającą na negocjowanie umów i stawek z usługodawcami,
 • raporty o stanie finansowym Wspólnoty na każde wezwanie Zarządu Wspólnoty,
 • fachowo prowadzoną windykację należności Wspólnoty,
 • wiele pomysłów usprawniających bieżące działanie Wspólnoty i ułatwiających, codzienne życie mieszkańców,
 • zapewnienie pogotowia hydraulicznego i elektrycznego 24 h w ramach administrowania.

W ramach naszej oferty proponujemy usługi z zakresu:

 • Obsługi finansowej
 • ewidencja księgowa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie  i składanie obowiązujących deklaracji,
 •  sprawozdawczość finansowa (ZUS, Urząd Skarbowy),
 • ewidencja i rozliczanie kosztów nieruchomości wspólnej,
 • dokonywanie naliczeń,
 • przygotowywanie informacji dla właścicieli,
 • rozliczenia mediów,
 • pobieranie i windykacja należności,
 • prowadzenie rachunku bankowego.

Usług administracyjnych i technicznych

 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • przygotowywanie pism i dokumentów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • przechowywanie dokumentacji nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • przygotowanie formalnoprawne i udział w zebraniach właścicieli,
 • przygotowywanie projektów uchwał ogółu właścicieli nieruchomości oraz ich realizacja.
 • wsparcie prawne w zakresie spraw dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości.
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • prowadzenie rozliczeń przychodów i kosztów w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe, z zachowaniem zasady podwójnego zapisu,
 • składanie rocznych raportów i sprawozdań finansowych,
 • dokonywanie płatności wynikających z podpisanych umów,
 • rozliczanie rachunków bankowych służących do obsługi mieszkańców,
 • naliczanie każdemu właścicielowi zaliczek według planu finansowo-gospodarczego uchwalonego przez Wspólnotę i stosownie do umów zawartych z dostawcami usług,
 • egzekwowanie należności z tytułu nie wpłaconych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości, na koszt dłużnika,
 • informowanie właścicieli o ich saldach w rozliczeniach ze Wspólnotą
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją urządzeń technicznych,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (prawo budowlane), dbanie o terminowe wykonywania przeglądów technicznych i nadzór nad nimi,
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków umów i kontrola ich realizacji, stałe kontakty z wieloma firmami pozwalają nam zaoferować Państwu korzystanie z wynegocjowanych zniżek,
 • organizowanie konkursów ofert na prace zlecone przez ogół właścicieli nieruchomości, negocjowanie cen z wykonawcami oraz egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • bieżące konserwacje i drobne naprawy,
 • usuwanie awarii (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych) i ich skutków w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • spełnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości na niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej współwłasność Wspólnoty tj. podwórzu, przejściach, chodnikach, zieleńcach (posiadamy niezbędny sprzęt do skutecznego i szybkiego sprzątania i odśnieżania posesji).

Biuro ZGM

Kierownik Zakładu – Marek Kowalik tel. 512 189 720

Księgowa Wspólnot Mieszkaniowych - Sylwia Ignaciuk tel. 84 688 29 03

Księgowość lokatorów Gminy Miasto Biłgoraj tel. 84 688 29 14

Zgłaszanie awarii:

wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania:

 • w dni powszednie, w godzinach pracy ZGM 7:00 – 15:00: tel. 84 688 29 03
 • w pozostałych godzinach oraz w dni wolne: tel. 84 688 18 52