Informacje

 1. Zgromadzenie Wspólników – najwyższy organ Spółki
 2. Rada Nadzorcza - jest stałym organem nadzoru i kontroli działającym zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i umową spółki oraz regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

Składa się z 3 osób, w tym 2 przedstawicieli Gminy Miejskiej Biłgoraj i 1 przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 1. Leszek Borowiec - Przewodniczący
 2. Przemysław Bełżek - Z-ca Przewodniczącego
 3. Wanda Rymarz - Członek

Przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej jest Wanda Rymarz

Zarząd:

 1. Mariusz Wołoszyn  - Prezes Zarządu

 

Zakłady i kadra kierownicza:

          Małgorzata Cios - Główny Księgowy

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Kierownik Janusz Raduj
 2. Oczyszczalni Ścieków –  Z-ca Kierownika Leszek Jaszek
 3. Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik Małgorzata Przeworska
 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie - Kierownik Piotr Karwański
 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zieleni –  Kierownik Marek Kowalik
 6. Dział Organizacyjno Techniczny –  Kierownik Bogdan Różański
 7. Dział Personalny - Kierownik Barbara Charkot
 8. Dział Księgowości - Główny Księgowy Małgorzata Cios

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju jest wielobranżowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej obejmującym zakresem działania dostawę wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i płynnych, unieszkodliwianie odpadów. Świadczy także usługi o charakterze komercyjnym w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Biłgoraj i wspólnot mieszkaniowych.